Badacze

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

socjolożka, pomysłodawczyni i założycielka zespołu Dialogue for Policy.

specjalizuje się w dyskursywnych analizach polityk publicznych, projektowaniu procesów partycypacyjnych i efektywnej moderacji dyskusji grupowych, także w sytuacjach konfliktowych. Profesor nadzwyczajna w Instytucie Socjologii UJ, stypendystka uniwersytetów w Rzymie i w Jenie, fundacji Marie Curie oraz DAAD.

Kierowała kilkoma projektami finansowanymi  przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską (Horizon 2020).

Obecnie współtworzy zespół projektu Energy -SHIFTS H2020 i kieruje zespołem „Tempus Fugit- analiza wizji przyszłości w politykach energetycznych Polski” NCN.  Autorka i redaktorka kilkudziesięciu  publikacji naukowych i raportów dla organizacji publicznych i biznesowych. Czynna moderatorka i trenerka komunikacji. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu projektowania strategii komunikacyjnych i procesów dialogu, komunikacji grupowej, tworzenia partnerstw i aktywizacji społecznej.

Członkini Zarządu Research Network „Environment and Society” w ramach European Sociological Association.Współorganizatorka międzynarodowej cyklicznej konfernecji „Energy and Society”.

Pracowała m.in. dla Codework, PGE, JCI, Wawel SA, Tomatoe PR, Polmos-Żyrardów, Wessling Polska, Grupy Żywiec, Wine Concept, a także Urzędu Miasta Krakowa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Straży Miejskiej w Krakowie, Współpracowała z PISM, GAP, WSZiB, Kancelarią Prezydenta RP.

Dr hab. Maria Świątkiewicz Mośny, prof. UJ

Dr hab. Maria Świątkiewicz Mośny, prof. UJ

socjolożka i psycholożka. Pracuje w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest adiunktką w Instytucie Socjologii , kierowniczką Zakładu Socjologii Komunikowania Społecznego. W pracy naukowej interesuje się zagadnieniami związanymi z komunikowaniem i tożsamością, czyli m. in komunikowanie międzykulturowym i w społeczności lokalnej, komunikowaniem w obszarze zdrowia i choroby a także energetyki. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, 2 książek: Tożsamość napiętnowana. Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera (NOMOS 2010) oraz Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji (WUJ 2015) oraz redaktorka kilku książek.

Prowadzi zajęcia dla studentów socjologii studiów I i II stopnia, a także warsztaty, treningi i wykłady dla firm i organizacji. Współpracowała między innymi z Polmos Żyrardów, Nutricia Polska, Kancelarią Prezydenta RP, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i na uniwersytecie dzieci, przygotowuje ekspertyzy, opiniuje dokumenty i robi wiele innych ciekawych rzeczy.

Dr hab. Marian Niezgoda

Dr hab. Marian Niezgoda

Prof. UJ- socjolog, językoznawca. Wieloletni kierownik Zakładu Socjologii Komunikacji oraz były dyrektor Instytutu Socjologii UJ. Autor i współautor 6 książek oraz ponda 100 innych publikacji, redaktor i współredaktor 14 książek.

Specjalizuje się w metodologii badań społecznych oraz socjologii edukacji. Autor i współautor, oraz generalny wykonawca:

-badań w nad studentami UJ i nad zmianami stylu życia (2004) oraz badań  środowiska krakowskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

-ogólnopolskich badań „Nauczyciele 2004” realizowanych na zlecenie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i ZNB Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2004-2005).

-badań 1 H02E 039 30 finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce” 2006-2009

raportów:

-Samorząd lokalny w opiniach mieszkańców Wschodniej Małopolski. Wyniki wstępne. WSS-G w Tyczynie. Tyczyn 1998 (wraz z A. Marcinkowskim)

-Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Raport wstępny. (wraz z A. Marcinkowskim). Kwiecień 2003

Członek zespołu przygotowującego ekspertyzy dla Zarządu Huty Katowice odnoszące się do społecznego odbioru procesu prywatyzacji (1999-2000) (trzy raporty badawcze i rekomendacje) (Obrazy prywatyzacji. Wstępny raport z badań socjologicznych. Kraków, grudzień 1999 Raport z badań dla Zarządu Huty Katowice S.A. (wraz z K. Frysztackim, J. Górniakiem, A. Marcinkowskim, P. Napieraczem, J. Sobczakiem; Społeczna technologia zmiany. Proces prywatyzacji – próba diagnozy strategii. Kraków, luty 2000. Raport dla Zarządu Kuty Katowice S.A. (wraz z K. Frysztackim, A. Marcinkowskim, P. Napieraczem, J. Sobczakiem); Społeczna technologia zmiany. Kierunki i sposoby działania. Raport końcowy z badań dla Zarządu Huty Katowice S.A. (wraz z K. Frysztackim, J. Górniakiem, A. Marcinkowskim, P. Napieraczem, J. Sobczakiem)

Ekspert firmy Halcrow przygotowującej program operacyjny województwa Podkarpackiego (kapitał ludzki):

2000  -przygotowanie raportu i rekomendacji, (Priorytet rozwoju: Zbudowanie systemu gwarantującego wzrost kapitału ludzkiego województwa, zgodnie ze współczesnymi trendami rozwoju cywilizacji. Pole strategiczne: kapitał ludzki. Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego województwa Podkarpackiego. Kraków październik 2000)

Ekspert w „Programie rozwoju instytucjonalnego” dla MSWiA i Banku Światowego (usługi publiczne), 2001 – 2004, przygotowanie trzech raportów i rekomendacji (Synteza analizy instytucjonalnej urzędu marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.  Usługi publiczne. Kraków, marzec 2002;Synteza analizy instytucjonalnej urzędu marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Usługi publiczne. Kraków, marzec 2002; Synteza analizy instytucjonalnej urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Usługi publiczne. Kraków maj 2003; Procedura analizy kosztów jednostkowych i kosztów ogólnych usług w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Białystok styczeń 2004)

Dr Grzegorz Bryda

Dr Grzegorz Bryda

Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia, Pełnomocnik Dziekana WFz ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Socjologii, członek Stałej Komisji Rektorskiej UJ ds. Jakości Kształcenia, założyciel i kierownik Pracowni analiz i badań jakościowych (CAQDAS TM LAB) i Pracowni Fokusowej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada długoletnie doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych, moderowaniu grup dyskusyjnych (+450 FGI) i wywiadów pogłębionych (+250 IDI), analizie treści, modelowaniu danych z wykorzystaniem technik i algorytmów data mining/text mining oraz wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych (CAQDAS). Zrealizował ponad 80 projektów badawczych dla firm komercyjnych i instytucji publicznych z zakresu badań rynkowych i społecznych. Kierował kilkoma projektami z zakresu dialogu obywatelskiego. W latach 2003 – 2009 pracował jako starszy konsultant ds. analiz statystycznych i data mining oraz wykładowca w Centrum Szkoleniowym SPSS Polska (obecnie IBM Predictive Solutions). Współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami jako konsultant ds. metodologii i analizy danych. Od 2008 roku jako Pełnomocnik Rektora wdraża rozwiązania systemowe z zakresu analizy danych, ewaluacji i badań sondażowych oraz zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe to m.in. kognitywistyka, komunikologia, socjologia wiedzy, edukacji, metody i techniki analizy danych w naukach społecznych, zastosowania mixed-methods design, informatyki (Caqdas, Data i Text Mining) i przetwarzania języka naturalnego (NLP) w badaniu procesów społecznych oraz analizie danych jakościowych (tekstowych i wizualnych).

Dr Wit  Hubert

Dr Wit Hubert

Socjolog. Badacz rynku i opinii. Asystent w Instytucie Socjologii UJ. Jego główne zainteresowania naukowe krążą wokół problematyki społecznego wpływu nowych technologii informacyjnych. Publikował również w zakresie problematyki partycypacji społecznej i tematyki miejskości. 

Od 2017 uczestniczy w projektach badawczych dotyczących społecznego wymiaru transformacji energetycznej. Obecnie jest członkiem dwóch konsorcjów realizujących granty w ramach mechanizmów finansowych Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”. Koordynuje polska cześć projektu COMETS oraz aktywnie uczestniczy w pracach zespołu ENTRANCES.

Ponadto w charakterze badawczym (specjalista, koordynator, konsultant) współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi i społecznymi, m. in. z: Instytut Studio Strategicznych, Małopolski Instytut Kultury, Polska Zielona Sieć, Pracownia Obywatelska, Fundacja Otwarty Plan, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Swoje doświadczenie zdobywał kooperując z takimi firmami jak Grupa RMF, TNS Polska, NUTRICIA Polska. Brał udział w pracach badawczych wykonywanych dla Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego czy Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Prywatnie praktykujący entuzjasta narciarstwa wysokogórskiego. Lubi majsterkować.

Dr Katarzyna Rabiej- Sienicka

Dr Katarzyna Rabiej- Sienicka

Socjolożka, dyrektorka Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa w Krakowie, wykładowca akademicki w Instytucie Socjologii UJ, reżyserka filmu „Dolnych Młynów 10”. Naukowo specjalizuje się w socjologii organizacji, edukacji i przestrzeni.

W ramach Nagrody Miasta Krakowa w 2020 r.  otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską pt. „Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości.” Laureatka konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod Honorowym Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii rozprawa doktorska. Laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrody Centrum Edukacji Artystycznej. Stypendystka University of Crete. 

Autorka badań „Solidarna społeczność w czasach zarazy. Społeczne skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy wśród mikroprzedsiębiorców i freelancerów”. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Zdążyć przed wyburzeniem. Od zbiorowego miejsca pracy do miejskiego systemu idei” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini zespołu badawczego w projekcie „Tempus Fugit – wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr hab. Aleksandrę Wagner, prof. UJ. Autorka i koordynatorka badań dla Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA. 

Pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu Filmów Młodzieżowych i Dziecięcych KSF YOUTH CAMERA. Dyplomowana instruktorka tańca sportowego AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Mgr Natalia Ożegalska-Łukasik

Mgr Natalia Ożegalska-Łukasik

Socjolożka i doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Specjalizuje się w problematyce przemian współczesnego społeczeństwa chińskiego. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje również zagadnienia edukacji, komunikacji międzykulturowej i tożsamości narodowej.

Ukończyła kulturoznawstwo o specjalności dalekowschodniej i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Studiowała język chiński w ramach stypendiów rządowych na Beijing Foreign Studies University i Central China Normal University. Jest również stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie Kopenhaskim. Jako doktorantka otrzymała stypendium w ramach prestiżowego programu SYLFF na Australian National University oraz brała udział w szkole letniej na Nanjing University organizowanej we współpracy z Harvard University. Wizytowała także University of California Berkeley. Jest członkiem ESA i EACS.

Realizowała własny projekt edukacji międzykulturowej w ramach programu POWER, współrealizowała program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych „Lokomotywa”. Aktualnie realizuje grant badawczy w ramach programu PRELUDIUM otrzymany z Narodowego Centrum Nauki poświęcony tematyce chińskich relacji rodzinnych w kontekście doświadczenia migracyjnego.

W przeszłości współpracowała z Polskim Radiem w Pekinie, portalem kampaniespoleczne.pl, Instytutem Konfucjusza w Krakowie i Uniwersytetem Trzeciego Wieku na UJ, uczyła języka chińskiego oraz przeprowadziła kilkanaście szkoleń dla firm z zakresu komunikacji międzykulturowej i kultury biznesowej Chin.

Prywatnie pasjonatka podróży, fotografii, odkrywania bogactwa kulinarnego świata oraz rękodzieła.

Tadeusz Rudek

Tadeusz Rudek

Doktorant w ramach specjalizacji nauki socjologiczne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zajmuje się transformacjami systemu energetycznego oraz rolą jaką, w procesie transformacji, pełnią wyobrażenia, obecne w politykach, dyskursie społecznym i popkulturze. 

Ukończył Studia Azjatyckie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ ze specjalizacją Chiny. 

Posługuje się językiem chińskim, angielskim i rosyjskim oraz interesuje się stosunkami międzynarodowymi w obszarze Azji i Pacyfiku. Uczestniczył w wymianie na Beijing Foreign Studien University 北京外国语大学. 

Obecnie jest członkiem zespołu Energy -SHIFTS, COMETS  (H2020) oraz Tempus Fugit- analiza wizji przyszłości w politykach energetycznych Polski” NCN, które zajmują się tematyką transformacji energetycznej, wspólnotami energetycznymi oraz rolą jaką nauki społeczne pełnią w procesie przemiany systemów energetycznych.  Współpracuje także z Western Norway University of Applied Science przy tworzeniu bazy danych wspólnot energetycznych w Polsce i Europie. 

Współtworzył raporty: 

  1. Shifting perspectives: insights from the Energy Policy Fellowships
  2. Social Sciences and Humanities priority research questions for renewable energy in Horizon Europe